NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
17
Sun, Oct
25 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 21 a su 27 de làmpadas

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 21 a su 27 de làmpadas


Lunis passadu faci a is 11 de mangianu is operàios de s’ANAS at truncadu unu cavu de sa retza TIM e aici una bona metade de su Sulcis (dae Gonnesa fintzas a Narcau e S.A.Arresi passende pro Carbònia e Sant’Antiogu e Carloforte) est abarradu sena de cunnessione internet. Custu fatu at causadu problemas mannos a atividades econòmicas meda chi no ant pòtzidu manigiare su pagamentu eletrònicu o non ant pòtzidu traballare de su totu. Su guastu dd’ant arrangiadu a pustis de 8 oras.

S’atòngiu chi benit si votat puru in Santu Giuanni Surègiu e a su chi parit su sìndigu de siguru at a èssere una fèmmina: infatis Eloise Carboni, consiliera de opositzione, isfidat Elvira Usai chi circat su cunfirma. Nudda si ischidiat e ancora nudda si ischiet de Masainas e Villaperùciu, fatu bastante curiosu pro is 2 biddas de su Sulcis de Bàsciu cunsiderende chi ant semper tentu una partecipatzione manna pro is eletziones amministrativas.

Sa Giunta Regionale at postu 800mila èuros pro torrare a fàere su ponte de atzessu a sa pràgia de Funtanamare chi nde fiat arrutu prus de un’annu a coa. Is primos 300mila èuros chi aiat postu sa Regione si-nde sunt andados in òperatziones de bonìfica e ispesas de progetatzione. In su mentres sunt ancora firmos is traballos in su ponte de sa SS126 chi abarrat a pagu tretu de Is Gannaus cun sa circulatzione regulada dae unu semàfuru e custu primu fin’e cida de istade, a s’ora de sa torrada de mare, s’est formada una culonna de veturas longa prus de 2 km chi andaiat conca a Carbònia. Siguramente andende a innantis s’istade custos inculonnamentos ant a impeuare e no est unu bellu sinniale pro is turistas chi ant a bènnere in logu nostru.

Est incumentzada sa missione archeològica de su CNR, ghiada dae s’archeòlogu Massimo Botto in Pani-Lòriga in comunu de Santadi: si prevedit de arrangiare una tumba iscoberta 5 annos a coa e in su museu archeològicu sunt istùdiende is materiales chi sunt essidos a pillu in is isgavos fatos in s’àrea B (sa de s’abitau pùnicu) in is annos passados. S’iscuadra de archeòlogos at a traballare fintzas a totus su mese de argiolas chi benit.

Unu de is tres dotores de famìlia chi traballaiat in Santadi e Villaperùciu est andadu in pentzione e imoi ma nc’at unos 1000 residentes chi non podent fàere mancu una ritzeta pro meghina chi costumant a pigare in manera regulare. Su problema est sèriu meda: infatis is chi ant pòtziu si sunt chircados un’àteru dotore in is biddas de acanta, ma sa parte prus manna, giae totus antzianos, sunt abbandonados de su totu. Is sìndigos de is duos comunos ant denuntziadu sa situatzione (chi est uguale in àteros 30 comunos de Sardigna). Si abetat sa risposta de is òrganos cumpetentes chi siguramente no at a èssere lestra: dotores disponìbiles praticamente no nd’at e in prus tocat a ativare totus is protzeduras concorsuales e burocràticas chi sunt istentosas meda. Petantis dònnia die tzitadinos disperados sighint a telefonare a is sìndigos chi no ischient prus ita arrispùndere.

Sunt medas is eventos chi at aprontadu s’amministratzione comunale de Igrèsias cun sa Pro Loco pro custa istade. Si incumentzat su 9 de mese de argiolas cun “Notteggiando” chi ocannu si faet non sceti su cenàbara ma fintzas su martis, su mèrcuris e su giòbia. Sunt prevèdidas presentatziones de libros, cuntzertos musicales cun artistas sardos, torrant puru is ispetàculos chi arregordant is traditziones mesuevales de “Sa Citari”, cun sa novidade de is trakking urbanos e de is bìsitas a Porto Flàvia a de note.
Ormai parit chi is piròmanes dedichint su fine de cida a s’ispàssiu insoru. Domìniga a meigama prima ant atacadu fogu a sa pineta de Cortoghiana aundi est intervènnidu s’elicòteru dae sa base Marganai, pustis nd'est partidu un’àteru in sa periferia nord in sa ex miniera de Schisòrgiu: at pigadu fogu istua, erba sica e cannas. Sunt dèpidas intervènnere is iscuadras a terra de is pompieris e de is volontàrius cun is pampa chi sunt arribadas a curtzu de is iscolas mèdias e professionales de bia Dalmazia.

Agiornamentu covid-19. Est acabada sa campagna de vacinatzione de massa chi at interessadu is comunos de Carloforte, Caleseda e Sant’Antiogu incarrerada dae s’Esèrcitu cun sa collaboratzione de is assòtzios de volontariadu locales. S’adesione est istada arta meda: s’80% de is residentes est immunizadu fatu chi permitit de serrare su puntu de Sant’Antiogu e de potentziare s’Hub de Santu Giuanni Suèrgiu chi a regime at a fàere 2000 inietziones a sa cida. Est pretzisu a reconnòschere su traballu mannu fatu dae is voluntàrios de s’AUSER locale. In su territòriu abarrant sceti 3 positivos in Portescusi e 1 in Domunosa. Nisciunu datu dae is àteros comunos e duncas nisciuna nova est bona nova! Abarrade sanos!
Roberto Pinna