NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Sa cida in curtzu - 2 settimane - Dae su 7 a su 20 de mese de ladàmine

Uncategorised
Aspetto
Condividi

 


Sa cida in curtzu - 2 settimane - Dae su 7 a su 20 de mese de ladàmine

Lunis 7: In igrèsias ant incumentzadu is traballos de cualificatzione is centru istòricu chi balint 560mila èuros e a lestru ant a incumentzare puru is traballos pro arrangiare su palàssiu de su munitzìpiu. Sa giunta comunale at aprovadu puru su progetu pro fàghere una retza de cullonninas chi serbint pro torrare a carrigare is veiculos elètricos. Cun custu interventu s’amministratzione comunale bolit donare una manu de agiudu, mancai pitichedda, pro ismenguare is emissiones de CO2 in s’atmosfera.

Martis 8: est acabada cun su cuntzertu de is Tazenda e sa pratza de su municìpiu prena a intipu sa festa de Masainas. Duncas sunt acabadas totus is festas de su Sulcis chi sunt incumentzadas in cun sa Festa Manna de Tratalias in su mese de maju. Si totus e is 5 dies de festa tzivile sunt istados unu sutzessu mannu (nche fiat gente meda puru a castiare s’isfilada de is mamuthones fata domìniga), est andada gente meda a is missas e a sa prucessione, fatu chi testimòngiat sa devotzione de is sulcitanos pro Nostra Sennora de sa Salude.

Mèrcuris 9: su comunu de Bidda Massàrgia, cun d-una deliberatzione de su consìliu comunale s’est fatu a innantis pro èsser sa sede de s’uspidale ùnicu de su Sulcis-Iglesiente. Su sìndigu Debora Porrà in sa relata sua aprovada cun votu concòrdiu at nadu su territòriu de Bidda Massàrgia, est “centrale” in su Sulcis-Iglesiente e est bene collegadu cun sa SS 130 e ddoe at puru un’istatatzione noa e duncas su logu giustu pro ospitare un’eventuale istrutura noa. Iat a èsser bellu a cumprèndere ita nde pentzant de custa possibilidade is chi bivint in su Sulcis de Bàsciu, cunsiderende chi sa bia prus curtza est SP85 chi passat peri is montes de Terraseu no est istrada bella pro nudda, o is chi bivint in Caleseda chi s’iant a agatare a fàghere 15 km in prus cunfronta a su Sirai.

Giòbia 10: faci a is tres de chitzi sa una patùglia de sa Politzia at donadu s’alt a una vetura ma su chi fiat guidende si-nc’est fuiu e duncas sa volante s’est posta a cracare custa màchina. A s’acabada is politziotos cun s’agiudu de is Carabineris ant istumbadu custa vetura chi fiat furada. Mancai is guàrdias apant isparadu in artu ma s’òmine chi fiat guidende sa vetura est arrinèschidu a si-nche fuère.

Cenàbara 11: is Carabineris de su Cumandu de sa tutela de su patrimòniu cun s’agiudu de sa cumpangia de Carbònia ant scercuestadu su Tonnara Camping, unu villàgiu turìsticu a pagu tretu de Cala Sabone in comunu de Sant’Antiogu. Medas de is domos mòbiles fiant a intrus de su lìmite de 150 metros dae su mare in d-un’àrea chi prevedit su rispetu totale. Is istruturas depiant èssere bogadas a s’acabu de dònnia istasone turìstica ma dae su 2009 sunt semper abarradas firmas e duncas is meres de sa sienda ant violadu is autorizatziones. Su sìndigu Nàssiu Locci at nadu ca su camping est esempru bonu de impresa sustenìbile e isperat chi a lestru si acrarit totu sa chistione.

Sàbudu 12: at tentu unu discretu sutzessu de pùbblicu sa mostra de fotografias “Look at the world”, organizada dae su grupu de fotografos “Welcome to passione foto” in s’ex iscola mèdia de Villpaerùciu cun su patrocìniu de s’Amministratzione Comunale e sa collaboratzione de sa Pro Loco e de s’Auser. Is chi ant bisitadu s’espositzione ant pòtziu osservare prus de 60 arritratos de genia diferente chi fotografos professionistas ant tirados in logos diferentes de su mundu. Su dinari chi ant fatu bendende is fotografias andat a s’assòtziu Falandhra de Taranto chi traballat pro agiudare is famìlias chi tenint personas cun s’Alzheimer.

Domìniga 13: ormai seus lòmpidos a metade de mese de ladàmine e duncas s’istasone turìstica chi fiat incumentzada cun is chèscias de is albergadores est acabada e si podent fàghere is contos. De siguru su nùmeru de is presèntzias in is albergos est caladu ma et crèschidu in is bed&breackfast e ast aumentadu puru su nùmeru de bisitadores in is sitos turìsticos. In su mese de austu totus is pràgias fiant semper prenas. Nc’est de nàrrere chi is turistas ant cambiadu s’abitùdine: pruscatotu is istràngios (costante su nùmeru de is francesos, de prus is tedescos e is chi beniant dae s’Èuropa de s’est) e is prus giòvanos, non si firmant prus in su pròpiu logu ma ddis praghit a girare meda e donant prus atentzione a sa natura. Siguramente nc’at ancora cosa meda de fàghere, comente a melliorare is istradas e massimamente fàghere mellus sa promotzione de su territòriu chi depet èssere unitària proite chi si is entes locales e is siendas sighint a si mòvere a sa sola non arribant a perunu logu.

Lunis 14: at tentu, comente semper, unu sutzessu mannu meda de su Festival tutte storie chi ormai est essidu un’apuntamentu fissu cuncordadu dae su SBIS (su sistema de is bibliotecas de su Sulcis) in pari a is iscolas de su territòriu. Ocannu in prus de sa sòlita sede de Carbònia su festival at fatu tapa fintzas in Sant’Antiogu. E duncas sunt istados prus de 800 is iscolanos chi ant pigadu parte a laboratòrios e atòbios cun is autores.

Martis 15: ant fatu sa prima riunione de su comitadu de su cuartieri de Serbariu in Carbonia chi regollit puru is zonas de Santa Catelina, Medadeddu e su medau de Sirri. Nche fiat gente meda chi at fueddadu dereta a su sìndigu e a su vicesìndigu chi ant ascurtadu is chèscias e is propostas de is residentes chi ant ispiegadu totus is problemàticas de sa zona: si andat dae is fognas e is allagamentos de su rione Santa Catelina, a su ponte pro andare a Medadeddu chi est pagu siguru a sa lughe pùbblica chi ammancat in logos meda. Su vicesìndigu Gianluca Lai at pròmìtidu chi pro dònnia casu is tècnicos comunales ant a fàghere controllos in pari a is residentes.

Mèrcuris 16: In Igrèsias est acuntessida una disgràtzia manna. Faci a is 8 de mangianu in arruga Pacinotti una vetura at imbistidu una fèmmina de 67 annos fiat chi fiat acumpangende sa neta a s’iscola. Custa fèmmina est arrinnèschida a salvare sa pipia ma s’istumbu nche-dd’at imbolada atesu. Is sanitàrios si nde sunt acatados sùbitu chi custa fèmmina fiat in cunditziones graves meda ma s’est ispaciada in antis chi essit lòmpidu s’elicòteru partitu dae s’uspidale Brotzu. S’ùnica cosa bona in custa disgràtzia est chi sa pipia no at tentu nisciunu dannu. Su chi fiat guidende sa vetura, un’òmine de 27 annos chi s’est firmadu pro agiudare, si leat de ufìtziu sa denùntzia pro omicidiu istradale.

Giòbia 17: Su tempus sighit a abarrare bonu, su mare est chietu e duncas custa cida puru est arribada un’àtera undada de algerinos (o assumancus aici narant) in su Sulcis. In totu, contende is chi ant agiudadu in mare e is chi ant agatadu a terra, sunt prus de 60 is chi sunt isbarcados custa cida. Comente dònnia borta is Carabineris de sa cumpangia de Carbònia nde-ddos ant arrigotos e lòmpidos a su centru de collidura de Muristenis pro is protzeduras de identificadura e de espulsione. Dae su cumentzu de s’annu is chi sunt arribados in su Sulcis sunt prus 750.

Cenàbara 18: est polèmica manna in Sant’Antiogu pro s’aprovatzione de su pianu regoladore nou de su portu. In su pianu nou, aprovadu cun votu cuncòrdiu dae su consìliu comunale, sunt previstas zonas pro is piscadores, 500 postos pro is barcas de diportu, un’àrea pro sa produtzione cummerciale e àteras pro sa cantierìstica cun totus is collegamentos netzessàrios cun su centru urbanu. Custu pianu tenet costos artos, si chistionat de unus 50 miliones de èuros e de siguru a corbare totu custi dinari no at a èssere cosa fàcile. A parre de su comitadu Porto Solky s’aprovatzione de su pianu nou lassat aberta sa possibilidade de sighire a fraigare su ponte nou e in prus is àreas de s’Ex Sardamag sighint a abarrare foras dae su pianu e duncas si perdit s’oportunidade de dda avalorare a iscopu turìsticu e ricetivu.

Sàbudu 19: est andada bene meda sa sagra de is olias chi ant fatu in s’Ortu Mannu in Bidda Massàrgia. Nche fiat “cosa” pro totus is gustos e sentidos: cun sa collaboratzione de is assòtzios locales e de is tècnicos de is agentzias regionales ant cuncordadu is corteos istòricos de s’edade de mesu, su teatru dissacrante de sa còpia Lucido Sottile finas a is Cuncertos de Maria Luisa Congiu e de Paola Turci chi at serradu sa manifestatzione domìniga a note e non sunt ammancados is cunvegnos e is espositziones de is prodotos de s’enogastronomia locale.

Domìniga 20: in s’aula consiliare de Santu Giuanni Suèrgiu ant celebradu sa de 14 editziones de sa Die diocesana pro sa custòdia de su Criau. S’est fatu unu cunvegnu interessante meda chi est incumentzadu cun su contributu de sa pastora de crèsia evangèlica batista Elisabeth Grenn, chi at fueddadu de sa biodiversidade in sa Gènesi. Pustis ant fueddadu Marta Bernardini (assòtziu Mediterranea OPA),Giampaolo Atzei, s’economista Francesco Mureddu e is rapresentantes de sa Coldiretti. S’est arresonadu pruscatotu in contu de s’impegnu pro traballare pro sa cunversione econòmica e ocupatzionale de su territòriu in su setore agro-alimentare chi arrispetit s’ambiente e duncas su Criau, tenende in cunsideru su fatu chi s’indùstia, chi pro annos meda at aguantadu a sa sola totu s’economia de su Sulcis-Iglesiente, no arrinescit a nde essire dae sa crisi.

Pubbicità