NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Sa cida sulcitana in curtzu.Dae su 18 a su 24 de onniassantu

Uncategorised
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu.Dae su 18 a su 24 de onniassantu


Lunis 18: in is dies passadas su sutasegretàriu a s’economia Alessandra Todde de su M5S fiat in su Sulcis e at portadu unu pagu de serenidade a is operàios. Infatis at annuntziadu chi s’acòrdiu pro su prètziu de s’energia ormai est prontu e isperat chi custa cida chi benit si firmint is memorandum cun s’intesa. Certu ca si sa chistione andat in portu iat a èssere unu resurtadu mannu meda sende chi ormai est de 7 annos e prus chi si faeddat de su rilànciu de su polo industriale de Portovesme ma in bona sustàntzia est ancora totu firmu.
Martis 19: cida passada e in prus de un’ocasione s’est chistionadu meda de sanidade sulcitana de su chi non funtzionat e de su serbit pro fàgher torrare a funtzionare totus su sistema. Ebbenis in logu de ammelliorare sa situatzione est sighende a impeuare: in su CTO de Igrèsias no abastaiàt sa risonantza magnètica chi no est serbìbile ma at fatu guastu fintzas s’aparèchiu pro is radiografias e duncas imoi funtzionat sceti cussu portàtile de su Pronto Soccorso. Dae sa diretzione narant chi dd’ant a arrangiare a lestru ma in su mentris a gente meda ddi tocat a andare a is istruturas cunventzionadas de Campidanu o inderetura a Casteddu.
Mèrcuris 20: de su dragàgiu de su Canale de Sant’Antiogu, traballu de importu pro s’isvilupu turìsticu e fintzas pro sa siguresa de sa navigatzione, nd’eus iscritu prus de una borta puru in custa rubrica, e nos tocat a nde torrare a iscriere proite chi ant rinviadu ancora una borta is traballos. Cust’òpera, chi balet 700mila èuros, depiat èssere acabada giai dae un’annu ma su pontone pro su dragàgiu est firmu in sa costa de su Cabu de Susu e duncas at a lòmpere in Laguna sceti in is primas dies de su mese chi intrat (si su tempus ddu permitit!). Est ispantadu meda su sìndigu Nàssiu Locci pro comente totu sa chistione est incumentzada in su 2014 e pro calisiolat chi siat cosa e s’èst depidu cunvocare una cunferèntzia de servìtzios (àrea de depòsitu, is palos de sinnialatzione, su tanti de fundailla de nde bogare, su pontone…) e a bellu a bellu su tempus nci passat ma is traballos abarrant firmos.
Giòbia 21: ant firmadu puru is traballos pro installare un’antenna de telefonia mòbile in Nuraxi Figus (in comunu de Gonnesa), proite ca a pustis de unas cantu espostos presentados dae assòtzios locales, is funtzionàrios de su comunu ant averguadu ca is fundatziones si agatant in d-un’àrea de interessu archeològicu. Duncas fintzas a candu sa sovraintendentza no at a andare a controllare non si podet prus traballare. Sa popolatzione de sa fratzione de Gonnesa est contrària dae su primu momentu a custa antenna e ant dimandadu de dda mòvere foras de s’abitau pro èssere siguros chi no nche siant arriscos pro sa salude de is residentes.
Cenàbara 22: no ant acurtu a passare nemancu 10 dies ca s’àcua de retza de Domus Noas est torra calende trula in is domos e duncas non si podet oberare pro impreos potàbiles. Su sìndigu Massimiliano Ventura ispiegat ca s’àcua de sa retza est bruta pro mori de s’àcua pròina meda chi est ghetende in custas dies e duncas custu fenòmenu est prus “normale” e non nc’intrat nudda cun cussu chi est incapitadu in is meses colados. In su mentris is traballos pro arrangiare su potabilizadore bèciu, a manera de risòlvere su problema in manera definitiva, sunt arribende a bonu puntu.
sàbudu 23: is Carabineris de sa cumpagìa de Carbònia ant cassadu a 2 piciocheddos chi teniant droga in iscola. Sa “bìsita” cun is canes antidroga de sa Guàrdia de Finantza fiat cuncordada cun is dirigentes iscolàsticos. Pro custos 2 piciocos, toteduos magiorennes e cun doses a impreu personale, partit in automàticu sa segnalatzione a sa prefetura. Su capitanu Di Lio at ispegadu chi ant a sighire is controllos a sorpresa e chi ant a s’ant a fàghere atòbios in is iscolas pro ispainare sa cultura de sa legalidade.
Dòminiga 24: puru s’amministratzione comunale de Sant’Antiogu s’est posta de autovelox. Duncas is controllos ant cumentzare oberende is postatziones fissas fatas cust’istade passade ma in s’interis chi sa Prefetura at a donare s’autorizatzione ddoe ant a èssere is semper patùllias de is vìgiles urbanos pro sa cuntestatzione immediata. Dae su Comunu faghent ischire a totus ca s’autovelox non serbit pro fàghere dinai ma pro assegurare sa siguresa de is citadinos e pro chi rispetare su còdighe de s’istrada chi prevedit craramente chi in mesu de centru abitadu si andit a 50 km/h.

Robewrto Pinna

Pubbicità