NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

RASSEGNA STAMPA

Tentazioni della penna TG24

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 2 a s’8 de donniasantu.

Uncategorised
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 2 a s’8 de donniasantu.

Cun s’ùrtimu DPCM, essidu martis 3 de donniasantu, su chi at partzidu s’Itàlia in zonas de colores defirentes, ant dèpidu serrare totus is museos e is logos de cultura: est làstima proite chi in custas dies de tempus bellu e cun is atividades isportivas amatoriales firmas fiant traballende bene e fiant recuperende is pèrdidas de custu beranu passadu. Fatu istat ca s’Ecomuseu de Rosas, in comunu de Narcau, non s’est arrèndidu: cun sa cooperativa Delfis de Casteddu at aprondadu una audioghia chi permitit de bisitare su situ a solos e in siguresa. In Igrèsias invècias, semper chi non mudit calincunàtera cosa s’Ufìtziu turìsticu organizant is bìsitas a su tzentru stòricu chi a s’acabada sunt una passillada urbana aundi si podet connoschere s’istòria de sa tzitade. Sunt serradas a su pùblicu fintzas is bibliotecas ma su sistema de su SBIS sighit a assigurare unu servìtziu de imprèstidu a domicìliu e totus is atividadis de consulèntzia pro is utentes.

Su tempus sighint a abarrare bonu e sighint a isbarcare istàngios in su Sulcis. Est preocupende su càmbiu de istrategia: infatis Martis 3 nd’at arribadu 13 a barchita deretos a Portu Palleddu in comunu de Portescusi. Comente semper is Carabineris nde-ddos ant pinnigados e lòmpidos a su tzentru de collidura de Muristenis.

Cenàbara 6 mangianu is dirigentes de s’iscuadra de fùbalu de su Carbònia at tentu unu sorpesa candu sunt andados a abèrrere s’istàdiu comunale: ant agatadu is serraduras cambiadas pro òrdine de s’Amministratzione Comunale. S’Amministratzione cuntestat a sa sotziedade de su Carbònia unu dèpidu de 11.800 èurus, s’assòtziu isportivu a su contràriu narat chi ant rispetadu is acòrdios pretzedentes e chi at fatu traballos meda a intru de s’istrutura isportiva. In su mentris s’iscuadra est faende allenamentu in s’istàdiu de Bidda Massàrgia e s’ispera de totus e chi si agatit a lestru una solutzione definitiva, sende chi in custu tempus lègiu meda s’iscuadra de fùbalu in serie D donat lustru a totu su territòriu.

Un assòtziu de impresas at bintu su bandu po sa ricualificatzione e su restàuru de de su Semàfuru de Capo Sperone in territòriu de Sant’Antiogu. Su progetu prevedit chi totu su dominàriu siat trasformau in d-unu logu dedicadu a sa ristoratzione e sa sa ritzetividade arta cun tanti de Piscina. S’iperat chi custa istrutura noa chi depit nàschere lassit a disponimentu de totus unu de is logus prus bellus de totu su Sulcis. Pertantis sunt arribados bonu puntu is traballos pro nde bogare su mercantile CDRY BLUE chi est arrèschidu giai de un’annu in Portu Sciusciau: nd’ant bogadu sa parte de pitzus e ammancat ancora su fundu de sa nave.

In Santu Giuanni Suèrgiu a pustis de 4 annos de traballos ant torradu a abèrrere s’istrutura isportiva polifuntzionale de bia Mascagni: duncas covid permitende, at a pòdere ospitare disciplinas diferentes. A incingiare s’istrutura in pari a su sìndigu Elvira Usai sa velocista cuartesa Dalia Kaddari chi est sa campionessa natzionale de si 200 metros pianos.

Ant nomenau is cumissàrios de is ASSL locales a pustis de sa reforma sanitària, ma in sa ASSL de su Sulcis su commissàriu abarrat provisòriu su de Casteddu Carlo Murru. Su sìndigu de Sant’Antiogu Nàssiu Locci at nadu chi est cosa bona chi si incumentzit a incarrerare sa riforma ma pro su logu nostru serbit unu manager chi donit cura a su territòriu e si sperat chi su commissàriu Tremussi pongat una persona de gabbale su prima possìbile.

Agiornamentu de sa situatzione COVID chi ormai est foras de controllu: est de sinnialare chi pro connoschere s’èsitu de unu tampone ormai nci passant, assumancus pro is chi sunt assortados, 4 dies; e is comunicatziones a is a is sìndigos chi rapresentant s’autoridade sanitària e a issos tocant a mandare is controllos e organizare sa regorta de s’àliga arribant a semper cun 7 dies de ritardu. Duncas bortas meda sunt is tzitadinos etotu chi avisant is sìndigos de sa situatzione insoru: aici est acuntèssidu in Villaperùciu (2 positivos e 14 personas in auto isolamentu abetant su risurtadu de su tampone), in Gonnesa (4 positivos in prus); in Carbònia si registrant àteros 5 casos (in totu si arribat a 50 dae candu est incumentzada sa pandemia); 5 in prus in Domus Noas (3 ricoverados); in Santadi is casos aumentant a 15 cun su munitzìpiu serradu e is dipendentes postos totus a traballare de domu e cenàbara iant a deper fàere su tampone; àteros 20 in Igrèsias (80 positivos in totale).

Duncas tocat a donare atentzione manna: is ispidales ormai sunt prenos, e tocat a nosu etotu a ampare is prus dèbiles rispetende e pretendende su rispetu de is règulas chi totus conosceus bene: duncas distantziamentu sotziale, mascaredda sèmper cun istràngios e cura màssima de s’igene de is manos. S’augùriu est de abarrare sanos!

a cura di Roberto Pinna

Pubbicità