NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
27
Thu, Feb
35 Nuovi articoli

Sa cida in curtzu. Dae su 21 a su 27 de mese de ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida in curtzu. Dae su 21 a su 27 de mese de ladàmine

Lunis 21 Sa sanidade in su Sulcis est sciusciada totu. Cada die si-nde intendit a dònnia manera: is CUP de zona arrinnescint a serbire sceti 10 personas a s’ora; su repartu de traumatologia de su Sirai est chena de dotores e duncas is de su CTO de Igrèsias depint assigurare sa reperibilidade; sunt sceti 2 is dotores chi depint atèndere 90 nefropaticos e dializados in Carbònia, e custa cida pro 4 dies ant serradu is salas operatòrias proite chi, a cantu si contat, fiant prenas de tzerpieddos ma sa dirigèntzia aziendale narat chi depiant fàghere interventos istraordinàrios in is "ambientes". Sa chistione de sa sanidade de siguru est istètia de importu mannu pro sa bìnchida de sa coalitzione de centruderata in is eletziones regionales de su mese de freàrgiu passadu, ma a su chi si intendit, pro imoi e tanti, sa giunta noa no arrinescint a risòlvere is probemas.

Martis 22: terremutu polìticu in Musei. Si sunt dimìtidos 3 consilieris de sa magiorantza e is 4 de s’opositzione. Duncas cun 7 consilieris dimìtidos su consìliu comunale non podit protzèdere a surrogare e duncas, a marolla, si firmat s’esperièntzia de sa giunta de Antonello Cocco e a lestru at a lòmpere unu commissàriu. A cantu si scit unas cantu consilieris de sa magiorantza non cuncordaiant prus cun su sìndigu e duncas s’opositzione nd’at aprofitadu.

Mèrcuris 23: Is iscuadras de sa Protetzione Civile in pari a is pompieris ant traballadu totu sa note pro nde istudare unu fogu chi est partidu martis a mericeddu a pagu tretu de Matzàcarra (in comunu de S.Giuanni Suèrgiu) e chi pro mori de su bent’e sole, chi custa cida at suladu a forte, is pampas sunt arribas fintzas a sa pineta de Punt’e Tretu abruxende in totu 11 ètaros de terrenu e ponende in perìgulu domos e siendas agrìcolas.

Giòbia 24: sa Sider Alloys at decraradu chi at a pònnere in fèrias is 135 dipendentes chi sunt intrados a traballare in s’istabilimentu pro sa protzedura de re-vamping e in prus sa sienda at annuntziadu sa rechesta de abèrrere sa protzedura de cassa integratzione proite chi finas a imoi su Guvernu centrale ancora no at ancora cuntzediu is tarifas energèticas agevoladas. Is sindacados narant ca custa decisione no est giusta proite chi in antis de dda anuntziare sa sienda nde depiat arresonare cun issos etotu e dimandant novas a lestru a su Guvernu proite chi sinuncas est fàcile chi sa multinatzionale isvìtzera lassit totu in campu e in crachi e aciuvit, cust’orta pro semper, s’ispera de torrare a fàghere partire s’istabilimentu. In su mentris, a s’acabu de s’annu, iscadit sa mobilidade pro àteros 500 ex operàios e sa cimbella est torrende a crèschere.

Cenàbara 25: sa chistione de chini apartenit Cala Domèstica est arrisòlvida. Is tècnicos de s’assessoradu a is entes locales, de chi ant castiadu is mapas allegadas a sa lege istitutiva de su comunu de Bugerru (1960), ant istabilidu chi su mere est pròpiu custu comunu e duncas si isperat chi imoi acabit, una borta e pro semper, sa polèmica chi fatu-fatu bessiat a pillu cun is amministradores de Igrèsias.

Sàbudu 26: in Piscinas est acuntèssidu unu fatu de violèntzia grave meda. Infatis a mericeddu unu pentzionadu de 78 annos a comente est torradu a domu sua at agatadu a duos piciocos chi fiant intrados pro furare. S’òmine de istintu ddos at afracados ma custos dd’ant donadu una surra de corpos, pustis dd’ant acapiadu e lassadu isderrigadu in terra e de chi nd’ant pigadu unas cantu arrelògios e su dinai si nde-sunt fuidos. S’òmine a bellu a bellu est arrinèsciu a si-nd’est iscabùrtu de is funes e at circadu agiudu a unu bighinu chi at telefonadu a su 118. Imoi cust’òmine est ricoveradu cun is costas segadas e ddu depint puru operare a s’isprenne. Is Carabineris de sa cumpangia de Carbònia sunt circhende 2 personas chi sigundu sa testimonia de su malassortadu non sunt artas meda.

Domìniga 27: sàbudu at tentu sutzessu mannu de pùbblicu sa de tres editziones de sa Sortija, sa currera a cuaddu chi assimbilat a sa prus famada Sartiglia de Aristanis. A is 10:30 est incumentzadu su corteu istòricu cun bistimentas de su ‘600 chi at impunnadu conca a s’arruga Paninotti aundi is cavalieris, partende a totu fua, circaiant de infrissire s’anedddu a istocu. In totu sunt 6 is aneddos chi ant intzertadu ocannu.

Gente meda puru domìniga pro sa de 30 editziones de sa Cronoscalata Iglesias – Sant’Angelo chi est torrada a pustis de 6 annos. At bintu Diego De Gasperi, segundu Segio Farris e tertzu su nuxaiu Marco Satta, totu e is tres ant guidadu una Osella. Timoria pro su tataresu Omar Magliona chi at fatu guastu a is frenos e nc’est istupadu deretu in mesu de is matas ma pro bona sorte no at tentu perunu dannu.

Roberto Pinna