NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
27
Thu, Feb
35 Nuovi articoli

Sa cida in curtzu. Dae su 4 a su 10 de onniassantu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida in curtzu. Dae su 4 a su 10 de onniassantu

Lunis 4: in Sant’Antiogu ant fatu sa de 3 cunferèntzias cuncordada dae s’Òrdine de is Professiones Mèdicas in contu de sa riforma de su servìtziu sanitàriu regionale. Nci fiant rapresententes de is su sindacadu de is professiones mèdicas e rapresentantes de is entes locales. Est istètia s’ocasione bona pro analizare sa situatzione de su Sulcis e su chi nd’est essidu a pillu dae is interventos est su chi si intendit cada die: si andat dae sa carentza de orgànicu in is ispidales passende pro sa mancantza de is dotatziones tecnologicas fintzas a is listas de atesa pro is bìsitas chi sunt longas meda. Craramente s’est arresonadu in contu de is responsabilidades e s’onervole Usai de su PsdAz at imputadu a sa giunta regionale de prima s’organizatzione mala meda de totu su servìtziu in su Sulcis.

Martis 5: fiant prus de 200 is personas chi ant arrispùndiu a s’apellu de su Comitadu promotore de su Geoparcu pro andare a s’atòbiu chi ant fatu in Pozzo Sella pro resonare totus in pari in contu de su benidore de s’Ente. S’idea fiat cussa de analizare sa situatzione sena de imputare e condannare a nemus pro is errores fatos in su passadu ma de ascurtare propostas e cuncordare initziativas pro torrare a partire. De siguru custas initziativas sunt bonas e utilosas ma sa dimanda est custa: proite totus is atores de su Parcu (assòtzios, diregentza de su Geoparco, sìndigos e operadores) custos arresonos e propostas no ddas ant fatas candu sunt arribados is primos avisos de espulsione e ant incumentzadu prontamente a traballare pro agatare solutziones cuncretas a is problemas de gestione? In italianu si narat meglio tardi che mai e duncas s’ispera est chi custa letzione severa siat de brofetu pro su benidore.

Mèrcuris 6: a su chi parit custu atòngiu est tempus de polèmicas polìticas unu pagu in totu su Sulcis. Su consìliu comunale de Santu Giuanni Suèrgiu depiat surrogare unu consilieri dimissionàriu pro motivos personales ma sigumente fiant ausentes 3 consilieris de magiorantza (chi sunt puru assessores) s’opositzione at fatu presente custu fatu a su sìndigu chi at arrispùndiu imputende is de s’opositzione de tènnere pagu rispetu istitutzionale. Intzandus is consilieris de opositzione sunt essidos foras e su nùmeru legale est sartadu e sa setziada est istada rinviada. Calincunu fiat giai chistionende de problemas in magiorantza ma is 3 assessores chi fiant ausentes ant ispiegadu chi ammancaiant sceti pro motivos de traballu e duncas sa chistione no esistit.

Giòbia 7: andat a innantis su protzessu pro s’iscàndalu de s’IGEA e sunt arribadas 4 assolutziones cun su ritu incurtzadu (chi prevedit de ismenguare de unu tertzu sa pena) pro 4 dipendentes chi fiant acusados de peculadu ma su GUP at isbilidu chi su fatu no esistiat. In is meses chi benint su protzesssu at a sighire de fronte a sa Corte de Assise pro àteros 62 imputados e intru de custos ddoi at su consilieri regionale Giorgio Oppi e s’ex amministradore G.B. Zurru e A. Ghiani chi fiat s’ex commissàriu de su comunu de Igrèsias.

Cenàbara 8: a cantu parit arribant novas bonas dae Roma a pustis de s’atòbiu fatu in su MISE intr’e is dirigentes de sa Sider Alloys, Terna, ENEL e Invitalia. Su sutasegretàriu Alessandra Todde chi at presèdiu a s’atòbiu at ispiegadu ca s’est arresonadu in contu de is cumponentes de su prètziu de s’energia e un’àteru atòbiu s’at a fàghere cida chi benit a manera de permìtere a sa Sider Alloys de detzidere a intrus de custu mese.

Sàbudu 9: su fine de cida passadu in s’istitutu agràriu de Bidda Massàrgia ant furadu 9 computers cun àteras ainas didàticas, 60 kilos de casu e 700 èuros chi fiat su dinai guadàngiudu bendende su prodotu de is istudentes. Imoi sena de is computers, aundi ddoe fiant puru is testos didàticos iscarrigados, professores e iscolanos si agatantant in peleas proite chi ddis tocat a oberare sceti pinna e paperi e depint torrare a coa de 10 annos. Ma su problema mannu de s’istitutu est chi ammancat pròpiu su mobìliu e duncas s’amministratzione comunale, in su mentris chi ant arribare is chi at promìtidu sa Provincia, est arrinnèscida a donare a in donu 40 cadiras, 18 bangos e 2 catèdras.

Domìniga 10 incumentzant a essire is primos datos in contu de su nùmeru de is benefitziarios de su redditu de citadinantza. In Carbònia asserint a èssere 880, cun importos chi andant dae 50 a prus de 1000 èuros a segunda de sa situatzione. Cun s’erogatzione de s’assegnu de citadinatza est caladu su nùmeru de is personas chi andant circare agiudu sa Caritas e no ammancant is volontàrios chi bolint traballare in is assòtzios locales. Imoi, de chi sunt passados 6 meses de candu est incumentzada s’erogatzione de su dinari, est giustu chi su sistema intrit diaderus a regime e chi si incarrerint is progetos personalizados (de traballu o de istùdiu) pro dònnia benefitziàriu.

A cura di Roberto Pinna