NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
27
Sun, May
49 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 03 a 09 de mese de ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 03 a 09 de mese de ladàmine


Lunis 3: in Sant’Antiogu de chi a Chiara Vigo, grandu tessingiana e maista de bissu connota in totu su mundu, at serradu su museu cosa sua in s’ex monte granatico, sighit a crèscere sa polèmica polìtica. Vigo at dèpidu serrare su museu proita ca is ufìtzios comunales dd’ant mandada un’ordinàntzia de isgomberu proita ca s’impiantu elètricu de s’ex Monte Granitco no est a norma. Alberto Fois, cabugrupu de Genti Noa in Consìliu Comunale cun d-unu comunicadu longu meda, in sustàtnzia at acusadu s’Amministratzione Comunale de aere fallidu sa missione polìtica sua, imbetzas Roberto Martinelli su segretàriu de SEL dimandat, a dimandadu a su sìndigu e a s’assessore a sa cultura chi fatzant totu su chi si podet a livellu amministrativu pro chi si firmit sa procedura de isgòmberu de is locales, e si in casu su Comunu non tengat is risorsas econòmicas necessàrias pro pònnere is locales a norma, chi ddas circhint a sa regione.

Martis 4: don Giorgio Uccheddu, a pustis de 35 annos, at nadu s’ùrtima missa de titulare de sa parròchia de Nostra Sennora de s’Arrosàriu in Villaperùciu. Su predi, persona amàbile e istimada dae totu sa communidade, lassat sa ghia de sa parròchia pro chistiones de edade, sende chi tenet 75 e est fatu fatu malisanu. Totus dd’ant torradu gràtzias pro is cosas chi at fatu in custos annos e su sìndigu, Antonello Pirosu, at regordadu a comente apat scìpidu interpretare su sentidu religiosu de is baroniesos e comente apat acumpangiadu sa comunidade in is momentos de prexu e de dolore.

Mèrcuris 5: Is sindacados e sa diretzione de sa Portovesme s.r.l, s’ùnica fàbbrica de su polo industriale de Portovesme chi est incora produsende, ant dimandadu un’atòbiu de fàere a lestru a su presidente de sa Regione Francesco Pigliaru. Sa chistione, tanti pro cambiare, est cussa de su prètziu de s’energia ma sa cimbella prus manna est cussa chi si firmit sa produtzione de is impiantos intru de s’acabu de s’annu si non s’at a fàere un’aneddu nou in sa discàrriga de Genna Luas e no incumentzint de presse is traballos pro nde fàere una noa.

Giòbia 6: Sceti in custa cida nche sunt istados 5 isbarcos in sa costa de su Sulcis de bàsciu: unu in Chia in comunu de is Domus de Maria, 3 in sa zona de Porto Pino e 1 un su poligunu de Capo Teulada pròpiu in mesu de una esercitazione militare. In totu is sordaddos de vedeta e is carabines de Giba e Teulada ant firmadu prus de 100 personas de natzionalidade algerina. Is chi sunt arribados sunt totus giovunos – nche fiat puru una picioca de 15 annos - e in bona salude. Is carabineris nche ddos lòmpidus a Assèmini pro s’identificatzione.

Cenàbara 7: A pustis de 2 ricursos a su TAR chi ant blocadu is proceduras de assegnatzione pro 10 meses, Abbanoa est arrinnèscida a donare s’apaltu pro fraigare unu depuradore fognàriu nou in Sant’Antiogu. Duncas at a èssere a sa dita Idrotecnica de Roma a fàere s’òpera, a costau de s’impiantu bèciu. S’importu de is traballos est de 6 miliones de èuros e s’opera iat a dèpere èssere pronta in 2 annos.

In Casteddu su presidente de sa Regione Pigliaru in pari a is assessores a su Traballu Virginia Mura e a s’Indùstria Maria Grazia Piras e a su coordinadore de su Piano Sulcis Tore Cherchi ant atobiadu is rapresentantes sindacales de su Sulcis pro resonare a subra de sa situatzione de s’ALCOA, in termines generales e pro agatare una soluzione a su problema de is ex traballadores de sa multinatzionale americana chi sunt pro pèrdere is amortizadores sociales

Sàbudu 8: in Carbònia est incumentzada cun s’anteprima sa de 8 editziones de Carbonia Film Festival, sa rassegna organizada dae sa Società Umanitaria chi prevedit unu programma de eventos dae su 12 a su 16 de custu mese. S’intrada in dònnia eventu est lìbera e a in donu. Ocannu nc’at a èssere un invasione de sa citade cun eventos a caràtere multidisplinare cun mùsica, arte e literadura chi ant a coinvòlgere fàscias de edade diferentes. Pratza Roma, cun su Cineteatro in ue s’ant a fàere is proietziones de is films, at a èssere su coru de sa manifestatzione cun medas stand enogastronòmicus e de artisanos e no at a mancare s’animatzione pro is prus piticos de edade.

Domingu 09: Fine de cida ricu de eventos isportivos. Pro su basket in su girone A de su campionadu de serie D regionale Sa Sulcispes at pèrdiu in Casteddu contras a s’Astro 77-64. In su campionadu de serie C regionale su Caleseda at bintu in Sìnnia 76 a 64 cun bonas provas de Sonogo e Barreiro chi in pari ant fatu sa metade de is puntos de s’iscuadra. Pro su fubalu, in su girone A de su campionadu de promotzione su Carbònia at bintu a 1 a 0 in Carloforti e imoe est primu a solu cun 6 puntos in classìfica. In su girone B de primu Categoria s’Iglèsias at acarraxadu 6-0 a Is ùrigus, su Narcau at pèrdiu 2 a 1 in domu cun su Biddamassàrgia, s’Atletico de Villaperùciu at esordiu in Domus Noas (cida passada at pasiadu) perdende 3 a 1, sa Fermessenti at pèrdidu 2-0 in Gergei, su Cortoghiana at paregiadu 2-2 in Villamar. In su girone C de su campionadu de segunda categoria s’Aqcuacadda-Nuxis bincit 3-2 in domu cun Perdaxus, s’Antiochense bincit 3-1 contras a Bacu Abis, su Santadi at pèrdidu 2-1 in Teulada, Masainas nde segnat 2 sena de nde pigare mancu unu cun su Musei , s’Isola de S.Antiogu bincit 2-0 in Gonnesa.

Lunis 10 de mesi de ladàmine: Ignazio Locci, consilieri regionale de Forza Italia, at atacadu sa Giunta Comunale de Sant'Antiogu. Cun d-unu comunicadu bastante longu, Locci criticat su pianu de is obietivos de su Comunu de Sant’Antiogu aprovadu dae sa Giunta Comunale su 30 de cabudanni passadu. Sigundu Locci su pianu prommòvidu dae sa Giunta Comunale tesimongiat una màchina amministrativa ridusida a portare a innantis progetos pagu e nudda pagu ambitziosos e chi non rispundent a is chi sunt is esigèntzias de is citadinos. Est fàtzile chi cun custu comunicadu Locci apat abertu sa campagna eletorale mancari manchint incora 8 meses pro is pròssimas eletziones amministrativas.

 

Roberto Pinna