NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
25
Fri, May
49 Nuovi articoli

Sa cida Sulcitana in curtzu: Dae su 09 a su 15 de mese de ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida Sulcitana in curtzu: Dae su 09 a su 15 de mese de ladàmine

Domingu 09: Fine de cida ricu de eventos isportivos. Pro su basket Sa Sulcispes at pèrdiu in Casteddu contras a s’Astro 77-64. Imbetzas su Caleseda at bintu contras a Sinnai 76 a 64 cun bonas provas de Sonogo e Barreiro chi in pari ant fatu sa metade de is puntos de s’iscuadra. In su girone A de su campionadu de promotzione su Carbònia at bintu a 1 a 0 in Carloforti e imoe est primu a solu cun 6 puntos in classìfica. In su girone B de primu Categoria s’Iglèsias at acarraxadu 6-0 a Is ùrigus, su Narcau at pèrdiu 2 a 1 in domu cun su Biddamassàrgia, s’Atletico de Villaperùciu at esordiu in Domus (cida passada at pasiadu) Noas perdende 3 a 1, sa Fermessenti at pèrdidu 2-0 in Gergei, su Cortoghiana at paregiadu 2-2 in Villamar. In su girone C de su campionadu de segunda categoria s’Aqcuacadda-Nuxis bincit 3-2 in domu cun Perdaxus, s’Antiochense bincit 3-1 contras a Bacu Abis, su Santadi at pèrdidu 2-1 in Teulada, Masainas nde segnat 2 sena de nde pigare mancu unu cun su Musei , s’Isola de S.Antiogu bincit 2-0 in Gonnesa.

Lunis 10 de mesi de ladàmine: Ignazio Locci, consilieri regionale de Forza Italia, atacat sa Giunta Comunale de Sant’Antiogu. Cun d-unu comunicadu longu, Locci criticat su pianu de is obietivos aprovadu dae sa Giunta Comunale su 30 de cabudanni passadu. Sigundu Locci su pianu prommòvidu dae sa Giunta Comunale tesimongiat una màchina amministrativa lassada a portare a innantis progetos pagu e nudda pagu ambitziosos e chi non rispunndet a is chi sunt is esigèntzias de is citadinos. Est fàtzile chi cun custu communicadadu Locci apat abertu sa campagna eletorale mancari manchint incora 8 meses a su votu pro is pròssimas amministratuvas.

Martis 11: Est de 4 feridos non graves su bilànciu de un’incidente acuntèssidu in sa S.P. 2 chi collegat Carbònia a Biddamatzàrgia. Pro càusas de averguare una Alfa 147 guidada dae un’antzianu cun sa mulleri, at istumbadu unu furgone Ducato e a pustis is veìculos ant sciusciadu unu cartellu istradale. Is chi prus ant tentu prus dannu sunt is antzionos chi fiant a intrus de s’Alfa. Totus sunt andados a s’uspidale de Sirai acumpangiados cun is ambulàntzias.

Mèrcuris: 12 Sa RSU de s’Eurallumina at fatu un’àteru presìdiu in Casteddu de fronte a sa sede de is valutaziones de s’assessoradu a s’Ambiente de sa Regione. Sa RSU dimandat, tanti pro cambiare, chi sa vertèntzia de s’Alcoa acabit a lestru in manera positiva e chi totu sa filera de s’allumìniu bengat afortiada pro su rilànciu produtivu de s’istabilimentu de Portovesme.

Giòbia 13: Is carabineris de s’istatzione de Giba ant agatadu a intrus de unu furgone 5 cuintales de arràmine prontos pro èssere torrados a bèndere. Su chi at fatu suspetare is carabineris est su fatu chi su mezu fiat solu in su sartu cun is arrodas abasciadas e chi sa cosa chi nci fiat in su cascione fiat acarraxada a telone. Dae su primu controllu su mezu est assèridu intestadu a una persona residente in Trento. Aici ant abertu su mezu e nc’ant agatadu gavos de arràmine de diametru diferente e segados a mesura de unu metru s’unu. Torradu a bèndere su valore s’ arràmine est de unos 2000 èuros. Sende chi sa cuantidade fiat meda e chi pro dda “règollere” nche bollet assumancu una pariga de oras, is carabineris sunt circhende de cumprèndere de abundi apant furadu su materiale.

Cenàbara 14: Su Comitadu sulcitanu pro su No a su referendum costitutzionale at incumentzadu sa campagna eletorale in Narcau. Lassende a una parte is sòlitos slogan de is chi sunt contras a sa riforma (chi a dònnia ora si intendent in televisione o si podent lìgere in FB) comente sa crìtica a su capu de su Guvernu chi at personalizadu sa chistione e chi no dd’at votadu nemus o sa “deriva” de partidu ùnicu chi ponet in perìgulu sa democrazia, is chi ant faeddadu ant circadu de intrare puru in su mèritu de sa riforma. Simone Saiu, consilieri comunale de Igrèsias, at ispiegadu is arriscos de sa claùsola de su supremazia de s’interessu nazionale a pitzus de cussu locale, invècias sigundu Daniela Garau, abogadu e issa puru consilieri comunale (in Carbònia), in logu de fàere unu coreddu pagu craru, pro ridùsere is costos de sa polìtica bastaiat a ismenguare su nùmeru de deputados e senadores lassande s’impiantu aici a comente est imoe. Sigundu s’onorevole de Forza Italia Ignazio Locci s’assetu nou andat a crèscere su tretu de sa polìtica cun iss citadinos e chi iat a èssere mellus a cunvocare un’àtera assemblea costituente pro chi totus is fortzas polìticas iscriant in pari una carta noa.

Sàbudu 15: Su sìndigu de Sant’Antiogu Mario Corongiu cun d-unu comunicadu a is òrganos de informatzione, pubblicadu puru in sa pàgina Facebook sua, at acraradu sa positzione sua (e puru de s’Amministratzione Comunale) a pitzus de sa chistione de su museu de su bissu. Corongiu at certadu cussos sìndigos sulcitanos – totus a sa primu esperièntzia – chi ant nadu de èssere prontos a ospitare su museu. A parridade de Corongiu iant a fàere mellus a castiare ita acuntessit in bidda insoru, ca a faeddos totus sunt bravos a agatare solutziones pro is àteros, e ddos at regordados ca su bissu est cosa tìpica de Sant’Antiogu e ca nche sunt puru is farsos istòricos. A Corongiu ddi parit istranu chi totus tengant solutziones francu che su Comunu de Sant’Antiogu e cumbidat is collegas giòvanos a ispiegare a comente bengat bene a donare un’istrutura pùbblica a unu citadinu privadu e a pustis custu non lessat arrangiare su la locale, ne permitet de istitutzionalizare su museu cun oràrios de abertura a su pùbblicu e cun una billetèria chi iat a cunsentire de otènnere datos certos a pitzu de su nùmeru de is bisitadores. Bisitadores chi cun s’impiantu elètricu chi no est a norma non sunt siguros duncas non si bollet pigare s’arriscu de ddos pònnere in perìgulu, ni pro Chiara Vigo ni pro nisciunus in generale. E duncas si calincunu de is collegas pentzat de fàere mellus chi si fatzat a innantis portende fatos cuncretos e non faeddos.