NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
22
Fri, Mar
42 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 9 a su 15 de abrile

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 9 a su 15 de abrile

 Lunis 9: in su MISE in Roma su ministru de s’isvilupu econòmicu Calenda at atobiadu is rapresentàntzias sindacales de is ex traballadores de s’Alcoa a chi iant a deper intrare in sa Sider Alloys. Calenda at fatu una proposta a sa “tedesca”: infatis is traballadores podent intrare meres de su 5% de sa sienda (Invitalia est pronta partecipare a s’aumentu de capitale) a manera de poder pigare parte a is guadàngios (una forma de incentivu a traballare de prus e mellus) e de poder tènnere puru unu rapresentante in is òrganos de controllu de sa sienda etotu. Sunt otimistas is sindacados, cun sa CGIL chi però narat chi innantis de giudicare bollet cumprèndere mellus ita prevedit custa initziativa.

Martis 10: est acabadu su progetu contras a su bullismu e su cyberbullismu “Una Portoscuso dei diritti” cuncordadu dae s’amministratzione comunale cun s’istitutu cumprensivu “V.Angius” e s’assòtziu “Dirittiamoci”. A mengianu su sìndigu Alimonda cun s’assessora Mura ant incingiadu una pratzita noa e dd'ant posta su nùmene de s’initziativa e ant iscarraxadu una targa cun su disegnu chi at bintu su cuncursu, a merie in sa biblioteca comunale ant fatu unu cunvegnu in contu de su bullismu e is maneras de ddu cumbàtere e de ddu prevènnere.

Mèrcuris 11: ormai sa su setore de sa sanidade in is uspidales de su Sulcis est sciusciadu. Is chi traballant sunt semper prus pagos e finas is istruturas sunt pagu seguras: a candu nde ruet una bòvida, a candu si guastant is ascensoris, a candu is machinàrios pro fàghere is bìsitas e mancu si scit candu is salas operatòrias noas de su CTO ant a funtzionare. Is chèscias de is dotores e de is amministradores locales non si contant prus, e nc’at puru chini, comente su PD de Sant’Antiogu, at dimandadu a s’assessore regionale Arru de pònnere totus is risorsas in d-unu uspidale sceti. Fatu istat ca custa situatzione non podet prus sighire e tocat a intervènnere de pressi in antis chi acuntessat calincuna disgràtzia.

Giòbia 12: sa plàgia de Porto Pino est ancora totu acarraxada de sa pala marina chi nc’at lassadu su mare is cidas passadas. Si est berus chi sa poseidonia est signale de mare lìmpiu e sena de incuinamentu e berus puru chi in Porto Pino in s’istadi ddoe traballant assumancus 100 personas. Duncas s’amministratzione de S.A. Arresi, isperende chi su mare torrit a pigare totu su chi at lassadu, ant giai fatu is verìficas e at dimandadu a sa Regione s’autorizatzione pro limpiare s’arenile. Apetantis sunt acabados is traballos pro su portixeddu nou in Su Paris (Maisanas). S’idea de unu portixeddu in Masainas fiat nàschida in su 2010, e imoi a pustis de 7 annos de arrociallas e proceduras burocràticas e 10 meses de traballos (ammancat s’allàciu de s’àcua e de sa currente elètrica) serbint sceti unas cantu verìficas tènnicas. S’amministratzione comunale isperat de intregare sa gestione a privados innantis chi incumentzit s’istadi.

Cenàbara 13: ddoe iat gente meda in su centru sociale de Nuxis pro sa presentada de “Come un avvoltoio” su libru iscritu dae Giulio Nonnis. Nonnis in manera crara e pretzisa e sena de perunu filtru contat is contos de su bandidu Diana, un’òmine chi in su 1937 pro si vengare de unu afrustu aiat pesadu treullu mannu meda in bidda sua e in totu su Sulcis: aiat mortu gente, postu bombas e fatu furas atrividas cun is Carabineris chi ddu circaiant in dònnia logu e issu chi arrinesciat semper a si fuere. Nonnis, nàscidu in su 1935, at bòfiu donare unu sètiu a totus is contos (a bortas beniat male a ddos crèdere) chi issu etotu aiat sèmper intèndiu candu fiat pipiu e duncas, sceti chi est torradu pentzionadu dae Germània a s’acabu de is annos 80, at incumentzadu a regòllere testimònias dae is personas chi aiant connotu o tentu a ite fàghere cun su bandidu, lassende-sì una descritzione non sceti de cussos fatos tristos ma puru de sa poberesa manna de su Sulcis in is annos 30.

Sàbudu 14: candu ammancant prus pagu de 2 meses a is eletziones comunales su sìndigu de Igrèsias Emilio Gariazzo (PD) cun d-una lìtera at annuntziadu chi non si torrat a candidare, torrat gràtzias a sa coalitzione e a s’iscuadra sua e faghet puru s’elencu de is cosas chi at fatu s’amministratzione sua. Imoi a su centru-manca ddi tocat a agatare unu chi si pongat sìndigu; ancora non si sciet su nùmene de su candidadu de su centru-dereta e nemancu cussu de su M5S chi a pustis de su resurtadu bonu meda de is polìticas de su 4 de martzu passadu est cunsideradu unu de is bìnchidores probàbiles.

Domingu 15: est andende bene meda sa de 659 editziones de sa festa de Sant’Antiogu, patronu de Sardigna. Is chi sunt andados a Sa Idda pro onorare su Protetore de sa Terra nostra ant pòtzidu bisitare is mostras de is istudentes de su Liceu Lussu e de s’artista Jacopo Cassellati, ascurtare ispetàculos musicales, castiare is cursas de is cuaddos e s’espositzione enogastrònomica cuncordada in su lungomare e finas pigare parte a sa prucessione aundi ddoi fiant 27 grupos folklorìsticos.

Roberto Pinna