NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
27
Thu, Feb
35 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 9 a su 15 de cabudanni

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 9 a su 15 de cabudanni

Lunis 9: in Sant’Antiogu ant incumentzadu is traballos (150mila èuros su valore) in su Lungomare Silvio Olla chi est una de is intradas de Sa Idda. S’at a fàghere sa manutentzione istraordinària de su birde pùbblicu e s’ant a pònnere àteras matas e frores e in prus s’at a pònnere puru unu dissuasore pro is màchinas a manera chi potzant intrare sceti is pedones.

martis 10: in Carbònia ant fatu un’àtera rapina in su centru de sa citade. A primu note, candu su mere de un’istagu fiat serrende si sunt presentados 2 òmines postos de ulleras de sole e de felpa e de chi nd’ant bogadu una rivoltella ant nadu de ddis donare totu su chi teniat in sa cassa. Su mere de sa butega, afartadu meda, at fatu su chi dd’ant ordinadu e custos malafatores si-nde sunt fuidos a pee. Is Carabineris sunt intervènnidos a lestru e ant incumentzadu is indàgines controllende is telecameras de siguresa de totu sa zona.

mèrcuris 11: sa dirigentza de RWM at annuntziadu chi at a lassare in domu 160 traballadores in s’istabilimentu de Domus Noas pro mori de s’abasciada de is òrdines a pustis de su divietu de esportatzione de armas conca a s’Aràbia Saudita aprovadu dae su Parlamentu. Mancai su diretore generale de sa sienda apat promìtidu chi at a fàghere totu su chi podet pro agiudare is traballadores, sa cimbella est manna meda. S’obispu nostru, Giovanni Paolo Zedda, cun d-unu comunicadu at espressadu sa positzione sua: cun custa manera di bìere sa chistione non bincit nemus ma perdent totus: s’Istadu, chi proibende de bèndere armas at tentu unu cumportamentu a sìmbile a su de Pilatu; su comitadu pro sa cunversione de sa fàbbrica proite chi progetos sèrios no nd’at; e fintzas unu certu pacifismu ideològicu proite chi sa gherra sighit. A ùrtimu Monsignor Zedda in sa lìtera sua cumbidat sa RWM a istudiare una produtzione de manufatos sustenìbiles e a non circare sceti su guadàngiu econòmicu ma puru a donare un’oferta de traballu chi avalorit sa dingidade personale de is traballadores.

Giòbia 12: una delegatzione de is sìndigos sulcitanos, ghiada dae su sìndigu de Carbònia Paola Massidda, at atobiadu s’assessore regionale a sa sanidade Mario Nieddu. Nieddu at ascurtadu is chèscias e at ammìtidu chi sa situatzione is su distretu de su Sulcis est peus de àteras zonas de sa Sardigna chi de siguru non si dda passant bene. Is sìndigos ant dimandadu de èssere ascurtados pro su chi pertocat s’organizatzione noa de su sistema de is ASL in su benidore ma pro su momentu ant pediu chi bengant assigurados is servìtzios essentziales pro is malàdios. Duncas s’est scìpidu chi ant incumentzadu is protzeduras burocràticas pro arrangiare su polìgrafu de s’emodinàmica de su Sirai e is ecògrafos de su CTO de Igrèsias.

Cenàbara 13: torrat a essire a pillu sa chistione de su ponte nou a Sant’Antiogu. Infatis mancari su Consìliu Comunale e in prus ocasiones su sìndigu etotu apant nadu ca su ponte nou non serbit e ca su dinari est mellus a ddu pònnere pro àteras òperas prus utilosas, s’ANAS at fatu sa dimanda a su comunu pro nde bogare sa pinneta cun s’iscopu de fàghere carotàgios pro averguare sa presèntzias de bene archeològicos suterrados. Italia Nostra at sinnialadu ca a sighire a andare a innantis cun custa protzedura non portat sètiu: si ispendit dinai meda pro sa manutentzione de su ponte chi nc’est, e a s’àtera parte si bollet fabbricare un’àteru ponte prus mannu meda in d-un’àrea SIC e IBA, est a nàrrere logos chi sunt cunsiderados de interessu naturalìsticu mannu fintzas dae s’Unione Europea.

Sàbudu 14: is fortzas de centru-manca ant agatadu un’acòrdiu cun su M5S e ant fatu unu guvernu nou chi at otentu sa fidùcia in toteduas is Càmeras. Ministros sardos no nd’at ma ant postu 2 sutasegretàrios chi sunt su terranoesu Giulio Calvisi (PD) a sa Defensa e Alessandra Todde, nugoresa de su M5S, a s’Isvilupu Econòmicu. S’ispera de totus chi custos donint una manu de agiudu a sa Terra nostra ma sa beridade est chi issos ant a traballare a intrus de unu cuntestu natzionale e duncas totu dipendit de cantu importu ant a tènnere is chistiones sardas (sceti pro nde arremonare 2 chi pertocant in manera dereta is setores de is sutasegretàrios sardos: is tzerachias militares e is vertèntzias industriales), sichei comente semper non tocat a si fàghere illusiones.

domìniga 15: est incumentzadu su campionadu de ecellèntzia regionale de fubalu e su Carbònia de fronte a prus de 600 ispetadores at inghitzadu bene meda: at bintu 2 a 1 in domu contras a sa Nuorese. Is goals de su Carbònia tenint sa firma de Samuele Curreli (nd’at fatu giai 7 contende puru is partidas de Coppa Italia). A cantu parit custa istade is dirigentes de s’assòtziu mineràriu ant cuncordadu un’iscuadra forte meda, cun giogadores espertos, e duncas s’obietivu est cussu de fàghere unu bellu campionadu.