NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
31
Tue, Mar
43 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu dae su 16 a su 22 de cabudanni

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu dae su 16 a su 22 de cabudanni

Lunis 16: at tentu sutzessu mannu meda sa cassa a s’ischisòrgiu organizada su fine cida passadu dae is cummertziantes de su CCN Sulky in collaboratzione cun s’Amministratzione Comunale. 26 iscuadras de 5 personas chi sunt lòmpidas dae totu sa Sardigna ant dèpidu risòlvere 15 provas de fortza fìsica, de istrategia e fintzas de cultura generale. Is chi ant bintu, is santantioghesus de Boro Boro, si nde sunt pigados unu bonus de 5mila èuros de ispèndere in is butegas de su CCN Sulky. Est soddisfada meda Roberta Serrenti chi est s’assessora a su turismu de Sant’Antiogu chi at ispiegadu chi sa proposta de su giogu fata de su CCN Sulky torrat a manera perfeta cun is obbietivos de s’Amministratzione: sustenit s’economia locale, promovit sa bidda e su territòriu e afortiat s’ispiritu de unione de is santantioghesos.

Martis 17: in Narcau ant incumentzadu sa mobilitatzione pro s’ecomuseo de sa ex miniera de Rosas. Inatis su Geoparco, a s’acabu de su mese de argiolas passadu, nd’est essidu dae s’assòtziu fatu cun su Comunu de Narcao pro sa gestione de sa ex miniera (e fintzas dae su Museu de su Carbone de Carbònia) e at ispiegadu is resones cun d-unu comunicadu: in pagos fueddos, su Geoparco ddu cunvocant sceti pro aprovare is bilàncios de previsione e is consuntivos sena de nisciuna programmatzione, e su Decretu Legislativu 175 de su 2016 circat de cuntènnere s’ispesa pubblica blochende is assuntziones in is entes pùbblicos e duncas su Geoparco non podit pigare gente a traballare ma frigat su divietu paghende s’istipèndiu a is dipendentes un’ assòtziu suo. Su sìndigu de Narcau, Danilo Serra, est crìticu meda cun custa decisione unilaterale proite chi ponit in perìgulu trinta postos de traballos e at dimandadu a su presidente de sa RAS un’atòbiu urgente.

Mèrcuris 18: sunt isètias dies difìciles pro s’Amministratzione Comunale de Carbònia. Infatis sa decisione leada dae sa Giunta de Paola Massidda chi, aplichende is diretivas de su bandu comunale pro assegnare is edifìtzios pùbblicos, nc’at bogadu dae sa sede insoru 3 assòtzios de antzianos chi in totu contat prus de 1000 iscritos. Is sòtzios, chi faghent unu servìtziu de importu mannu meda pro is prus bècios, ant promìtidu batalla e a tropas sunt aproliados a su consìliu comunale de martis e ant arricidu sa giunta a tzèrrios e sùrbios, e inderetura ant dimandadu is dimissiones de su sìndigu. Sa motzione de s’opositzione chi dimandaiat de ritirare sa decisione est passada cun su votu in favore de 2 consilieris de magiorantza e s’astensione de s’ex cabugrupu de su M5S Manolo Cossu. De siguru custu fatu aberrit scenàrios nous e fortzis at a tènnere conseguèntzias pro su restu de su consiliadura. In su mentris su sìndigu at promìtidu chi si s’ant sinnialare difetos in sa protzedura ant a provèdere in autotutela a revocare sa decisione oberrende duncas a sa possibilidade de firmare is isfratos.

Giòbia 19: sende chi su tempus fiat bonu meda e su mare chietu, custa cida est arribada un’undada manna de algerinos in su Sulcis. Infatis contende is chi sa Guàrdia de Finantza at intercetadu in mare, is chi sunt isbarcados in is portos de Sant’Antiogu, de Teulada e is chi ant agatadu acanta de Su Cabu (in comunu de Sant’Antiogu) sunt 85 is personas chi is Carabineris in pari a sa Politzia nd’ant pinnigadu e lòmpidu a su centru de collidura de Muristenis pro is protzeduras de identificadura e de espulsione.

Cenàbara 20: Gianni Morandi, in pari a totu s’iscuadra de tècnicos e de atores, est torradu in su Sulcis pro girare sa de tres sèries de L’Isola di Pietro. De siguru custa fiction (sa de duas sèries dd’at trasmìtida Canale 5 e at tentu sa mèdia su 15% de share) rapresentat siat un’oportunidade de traballu pro is atividades locales siat un’ocasione de promotzione de su territòriu nostru de importu mannu meda.

Sàbudu 21: Noemi Balloi, cantante pirresa cun raighinas in sa bidda de Ballau e binchidora de su prèmiu Andrea Parodi, at presentadu in sa necròpoli de Montessu su discu suo “Tramas”. In s’òpera totu cantada in sardu, chi si podet definire de su gènere “world music”, s’autora chi at iscritu puru sa mùsica e is testos, cun boghe crara e lughente nche ponnit totu sa sabidoria de is antzianos pro contare scenas de vida de dònnia die de ariseru e de oe: dae fatos acuntèssidos in sa bidda de Ballau chi iant a pòdere sutzèdere in calisiat logu (Sutascala) fintzas a su raportu de còpia modernu (Naru ca no).

Dòminiga 22: est istadu un’òmine de 71 su chi in grofu de note at atacadu fogu in d-unu garàgiu de una domu in Teulada. S’òmine s’est costituiu in sa caserma de Carbònia e at ispiegadu is resones de su gestu suo. Dd’at fatu pro vendeta: issu biviat in cussa domu finas a s’annu passadu e sigomente no arrinnesciat prus a pagare sa rata dd’ant isfratadu e bèndidu sa domu a s’asta. Is incuilinos nous si-nde sunt acatados de su chi fiat acuntessende e si-nde sunt fuidos sena de dannu. S’òmine si leat una denùntzia pro dannegiamentu e fogu dolosu.

Di Roberto Pinna