NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
27
Thu, Feb
35 Nuovi articoli

Su 2019 sulcitanu in curtzu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

S’annu est acabende e duncas chini iscriet custa rubrica bosi proponit unu resumu de su chi est acuntèssidu ocannu in logu nostru.
Bortas meda, praticamente a tot’annu, eus iscritu de is isbarcos de algerinos in Sardigna. Is chi sunt lòmpidos in sa costa sulcitana, a bortas a undas de 70 personas, contente is chi at agiudadu sa Guardia de Finantza in mesu de mare e is chi sunt arribados a barchita in is pràgias, sunt giai 800. In dònnia ocasione is Carabineris de sa cumpangia de Carbònia nde-ddos ant regortos e nche-ddos ant lòmpidos a Muristenis pro is protzeduras de identificadura e de espulsione.
In su mese de freàrgiu eus votadu pro is eletziones regionales. In su Sulcis, comente in totu s’Ìsula, at bintu sa coalitzione de tzentru-dereta (cun sa Lega e su PSdAz arribados a prus de su 11%); is listas de tzentru-manca ant cassadu una bussinada dae is eletores (pagu prus de su 28% in totu); sa lista de su M5S chi intrus de polèmicas cun s’opositzione e cun is dissidentes internos sighit a gurvernare in Carbònia at pigadu su 9,6%; pagu e nudda totus is àteros. Dae su collègiu nostru de 4 consilieris previstos nde sunt essidos 2 sceti (Fabio Usai de su PSdAz e Michele Ennas de sa Lega). Duncas su guvernu regionale est cambiadu ma is problemas de sa sanidade chi eus contadu fatu-fatu (machinàrios guastos, pagu personale, listas de atesa chi no acabant, CUP chi non andant, istruturas pagu siguras…) parit chi siant impeuende semper de prus. A su chi ant nadu in custos meses is polìticos locales, is rapresentantes de categoria e de is tzitadinos sa solutzione iat a poder èssere una ASSL noa in su Sulcis (e aici est iscritu in su disegnu de lege de “riforma noa” de is entes locales). In is ùrtimos meses s’est chistionadu meda puru de torrare a pònnere una provìntzia chi nde bodat sceti su sudovest de Sardigna. S’ispera de totus est chi su territòriu abarrit unidu – totus is consìlios comunales sunt aprovende sa rechesta de mandare a su Consìliu Regionale – pro bìnchere custa batalla proite chi su Sud Sardigna aici a comente est non portat sètiu: est mannu meda (andat dae Teulada a Crabonaxa fintzas a Sèulu, Sàrdara e Gùspini e in mesu ammancat sa conca naturale chi iat a deper èssere Casteddu), est guvernadu dae unu commissàriu chi non torrat sceda a is territòrios e non tenit risorsas econòmicas e personale bastante pro funtzionare bene.
Prus de una borta eus iscritu de sa chistione de is indùstrias de Portovesme. Est de pagas dies a coa sa nova chi sa RAS at aprovadu sa delìbera chi autorizat a s’investimentu de sa RUSAL (200 miliones su valore - 83 sunt de dinari pùbblicu) pro s’istabilimentu de s’Eurallumina (firmu dae su 2009). Su Guvernu de Roma, a is primus de onniassanti, at firmadu s’acòrdiu aundi s’est istabilidu su prètziu de s’energia cun sa Sider Alloys chi in su mentris aiat emeletzadu de si-nde andare lassende totu in campu e in crachi. E de pagu is sindacados si sunt chesciados proite chi sa multinatzionale isvìtzera, chi in beranu at incumentzadu is traballos pro modernare s’impiantu, in logu de torrare a pigare is ex operàios de s’ALCOA est faghende fàghere istraordinàriu is pagos chi sunt torrados a intrare a traballare. Sa solutzione at totu is problemas parit chi siat ancora atesu meda, ma assumancus calincuna cosa, pustis de annos de stasi, s’est mòvida.
De siguru su 2019 dd’eus a regordare che annu de travessuras: burriana lègia de bentu de sole in Cida Santa (in Nuxis s’est bista fintzas sa tèula de is coberturas de is domos bolende in is arrugas), basca manna in s’istadi (is termòmetros a prus de 40 grados pro unas cantu dies de sighiu in austu), e imoi a ùrtimu burrasca de bentu estu (una mata manna arruta in pratza Sella e una nave arrèschida in is arrocas de Portu Sciusciau in Sant’Antiogu). E duncas a pustis de su disastru totale de s’annu passadu ocannu puru s’agricoltura no est andada tropu bene: discreta sa binenna; ancora male sa regorta de s’olia (s’ollu de ermanu est artziadu a 12 èuros a litru); est salvende-sì sa produtzione de canciofa.
Sa chistione de su prètziu de su late chi fiat incumentzada in su mese de gennàrgiu – in su Sulcis puru is pastores ant fatu blocos in is istradones imbolende su late a casiddos prenos – parit chi pro imoi non tengat solutzione. S’ex ministru de s’Internu Salvini in campagna eletorale pro is eletziones regionales aiat promìtidu a un’èuru a litru, su ministru nou de s’agricoltura Bellanova at decraradu ca, pro imoi e tanti, non benit bene e abarrat a 74 centèsimos.
Assumancus s’istasone turìstica, chi fiat incumentzada cun is chèscias de is albergadores, est andada bene meda: si est berus chi nche fiat prus pagu gente in is albergos est berus puru ca is istruturas alternativas e is domos de apesonare fiant prenas semper finas a totu su mese de cabudanni. In prus est giustu a sinnialare s’aumentu de presèntzias, ispainadu in su territòriu, in totus is pràgias e in totus is sitos naturalìsticos e culturales (pro esèmpiu is grutas de Su de is Tzuddas in Santadi ant fatu +7%, + 10% Porto Flavia in Igrèsias). Podet èssere chi, si totus is operadores sighint traballare bene e is amministradores locales ddos agiudant, custa siat sa bia bona pro unu svilupu alternativu de su territòriu.
A ùrtimu su fubalu: su Carbònia, chi in s’istasone passada at acabadu a su de 3 postos su campionadu de promotzione, est giochende bene meda puru in Ecellentza: est giai in finale de Coppa Italia e est segundu a 1 puntu de sa prima. In su girone A de Promotzione est andende uguale a s’annu passadu su Villamassargia chi est trancuillu a mesu classìfica; sa Monteponi de Igrèsias, de chi in s’ùrtimu campionadu at acabadu a su de 4 postos, ocannu est a coa e at de pagu cambiadu metade de s’iscuadra cun sa punna de provare a guadangiare positziones in classìfica. In su girone B de Prima Categoria is iscuadras sulcitanas, comente s’istasone passada o sunt trancuillas (Narcau e Fermassenti) o ddis tocat a gherrare pro si salvare (Antiochense 2013 ùrtima, s’Atletico de Villaperùciu in zona playout).
Chini iscriet custa rubrica bosi faghet s’augùriu de acabare bene s’annu bèciu e incumetzare mellus s’annu nou. In prus torrat gràtzias Tito Siddi, diretore de www.tentazionidellapenna.com pro s’oportunidade de iscriere in sardu e si Deus bolit, e bosartus nd’eis a tenni prexeri, a mi torrai a ligi s’annu chi benit puru!