NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
22
Tue, May
41 Nuovi articoli

Su cessu (unu contigheddu)

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Su chi si contu, non est su contu de sa bravura de un omini o de una femina, ma est sa istoria de unu logu abui, in segretu , andaus totus. Si bollu narrit su chi est succedi in bidda mia candu funt nascius is primus aposentus po si sciacuai e non sceti. Giai custu furat unu sucessu, poita erat sostituiu…..su cessu!

Candu fui piciochedda, non mi pariat stranu adenoti o in is diis de tempu malu a fait de corpu in s’aposentu de lettu o in coxina. Po mimi furat su costumu. Du fenta totus. Candu furat tempu bellu, inciaras, andastis a su cessu.
Si bollu nai acomenti furat cussu logu. Mi dispraxiri poi is grivillosus non est unu bellu contu. Duncas, custu logu stugiau, furat strimu, cun una echixedda chi fera, carei e canou, furat prus su chi amostrada chi non su chi cuada, in mesu…unu stampu; asuta su putzu nieddu. Deu cussu logu du timei fora de contu.
Mi parera, o forcis calincunu mi d’erat fatu a timi, ca, una dii o s’atera, nci podei carai a basciu.
Furat unu stugiu legiu e pudesciu. Si intendera de atesu su fragu mau.
Mama mia, femina mera pulia, donnia dii ghettara in cussu fossu litrus de varechina, ma sempri pudescioi di furat.
M’arregordu beni candu ant cominciau a fabricai “la stanza da bagno”.
In bidda sa dii de su mercau, totus a fueddai de sa novidadi. - Das intendiu? Bufoneddus!!! Imou po andai de corpus, tocadat a andai a “su baniu”. Ita timent a si imbrutai is peis? Ih….balla!!!!
Ma, a pagu a pagu, sa novidadi furat intrendi in su costumu de Nuxis.
Nos, ca bivestis in domus de afitu, estis sighiu a sa moda becia…a denoti e cun su tempu malu, a intrus de domu cun su bassinu, aredì e cun su tempus bellu, a su cessu!!!
A mimi mi dispraxera mera, poita, candu benent is amigas mias, mi ndi bregungei. Cussas tenent giai sa novidadi.
Deu mi du bisai noti e dii. Penciai ca, si du tenestis, deu non depei prus traghigiai su fustinu de su detersivu sboiru, cun aintrus is bassinus de totu sa familia mia.
Mama, po non si bregungiri, ferat custa faina. Donnia mericeddu, mi ferat portai de sa latrina a domu su fustinu e, a mengianu de domu a su gabinetu.
E deu sighei a bisai su baniu e sa bona sorti de is cumpangias cosa mia.
Unu merì, mama mia, mi cuncordat e mi portat a domu de una bixina chi tenerat una pipia a s’edari mia.
Deu non biei s’ora de lompi. Tenent su baniu! D’ent acabau de pagu tempus e, deu, penciai a du incingiai luegus.
Prima de nci bessì de domu, mama, m’erat apretzetau: - la non domandis nudda. Si ti domandat si bois cosa, tui narat “ si grazie”. Si ti du torrant a domandai, tui narat “no, grazie”, mancai di bolat ateru.-
Deu, s’unica cosa chi borei furat, de andai a su baniu e cussa furat una cosa chi porei domandai e cun trancuillidadi.
Mama e sa bixina chistionant e deu non biei s’ora de biri custa stanza noua. Apusti de una mes’oredda de contus, cussa femina narat a mama de andai a biri is traballus acabaus.
Fuit totu emotzionara. Finalmenti biei SU BANIU.
Non si nau apena oberta sa porta, sa spantu mannu.
Parerat sa becheria. Totu amatonara fincias de apicius cun sa maiolica. Totu biancu,a colori de arrosa e grogu. M’est partu unu logu friru. In picius de su vasu, chi cerriarat “vater”, in su crobecu, di furat unu vasu de frois. Acanta de su vasu, un ateru vasu chi sa siniora tzerriat “bidè”. Mi parerat totu bellu. Totu lucidu e cun sa luxi de su soi. Nudda fragu mau. Te cosa bella!
Candu seus torraus a coxina e in su mentris chi is feminas mannas bufaint su cafei, deu, totu affartara, domandu de andai “al bagno”…
Sa bixina mi castiara, castiara a mama mia e deu comenciu a m’atzicai. Ita apu sballiau? Mi narai tra mimi.
Poi, sa tzia, mi castiara arriendi e mi narat:- tocca fillixedda mia, bai a su cessu…su baniu no d’eus ancora oberau. Est tropu bellixeddu po du imbrutai!-
Aici, deu, seu torrara a domu mia pensendi ca preferei a no du tenit si serbera sceti po du amostrai a sa genti. Furat unu sprecu mannu.
Cessu po cessu, preferei su de domu mia…furat prus senceru.

By Claudia Serra Simonini