NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
19
Thu, Apr
48 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in crutzu: dae su 28 de friàrgiu a su 5 de martzu.

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

TentazionidellaPenna.com inaugura oggi una nuova rubrica in sardo. Avrà per titolo: "Sa cida sulcitana in curtzu" che sarà curara da Roberto Pinna. Saranno proposte una o due notizie al giorno tra quelle più importanti o interessanti pubblicate dal giornal On line ridotte e tradotte in sardo seguendo norme simili a quelle della LSC. Buona lettura


Sa cida sulcitana in crutzu: dae su 28 de friàrgiu a su 5 de martzu.

Domingu 28 de friàrgiu: Fortzis in Nuxis est acabada "sa gherra de s'àcua" chi fiat cumentzada in su mese de maju de s'annu passadu. Defatis s'Amministratzione Comunale, respetende sa lege, boliat donare a Abbanoa sa gestione de sa resursa ìdrica. Contras a custa decisione s'est postu unu Comitadu de citadinos chi at fatu totu su chi at pòtzdiu pro ddu impedire, lompende a ocupare sa sala de su Consìliu Comunale pro chi non s'essit andadu ainnantis cun sa decisione pigada dae s'Amministratzione Comunale. S'intrada in vigentzia de sa lege 221/2015 permitet a is Comunos chi gestiscint s'àcua a contu de issos de ddu sighire a fàere. Imoe tocat a is ufìtzios comunales a mandare una relatzione in ue si narat chi su Comunu de Nuxis tenet totus is recuisidos previstos dae su comma 4 de s'artìculu 64 de custa lege. A cantu narant is amministradores e su Comitadu, su comunu Nuxis ddos tenet totus e duncas is nuxaios ant a sighire a gestire s'àcua a contu de issos sena de Abbanoa.

Lunis 29 friàrgiu: Su comitadu chi organizat "La Laguna Espone" at anuntziadu chi ocannu in Sant'Antiogu non s'at a fàere sa manifestatzione. Sa de ocannu depiat èssere sa de tres editziones. A cantu narat su Comitadu sa manifestatzione non si podet fàere proita ca su portu turìsticu est in istadu de isbandonu, mancant is contrìbutos econòmicos e est abarradu pagu tempus pro organizare sa manifestatzione. Su Comitadu isperat de dda torrare a organizare s'annu chi benit.
In Piscinas is Carabineris ant arrestadu a unu piciocheddu chi fiat furende una mola de perda dae una domu. Candu dd'ant cassadu fiat trasportendidda cun d-unu carrelu de ferru. Su Pùbblicu Ministeru at ordinadu de nche ddu lòmpere a Cuartùciu in sa domu de primu acuglièntzia pro is minores de edade.

Martis 1 de martzu: in Caleseda unu diportista at bistu a un'òmini mortu chi fiat arrèschidu in mesu de su frangiflutti de su portixeddu turìsticu. Dae Casteddu nde sunt lòmpidos is subàcueos de is Carabineris chi nd'ant bogadu su mortu dae s'àcua. A su primu esàmine su mortu tenet sa pedde bianca, 65 annos de edade e fiat bistidu cun cartzones de canadese asullos, crapitas de tennis e unu impermeàbile e non teniat documentos de identidade. S'autoridade giuditziària at ordinadu de nche mandare su corpus a Casteddu pro fàere s'autopsia.
In Sant'Antiogu su Comunu at abertu su servìtziu: "Ci Siamo – InformaLavoro & Centro Eurodesk". Su servìtziu serbit pro donare informos e agiudu a is citadinos chi circant oportunidades formativas e de traballu. Su servìtziu at a èssere abertu martis e giòbia dae is 10 a is 12:30, su mèrcuris dae is 15:00 a is 17:00 a che su servìtziu sotziale de V. Risorgimento 17.

Mèrcuris 2 de martzu: s'est scìpidu chi su mortu chi ant agatadu in su portu de Caleseda fiat un òmini de Carbònia chi si naraiat Pietro Porcu. Un'amigu de s'òmine chi non teniat prus novas dae unas cantu dies at avisadu a is Carabineris chi sunt postos a circare sa màchina sua e dd'ant agatada parchegiada in s'imbarcu de su traghetu pro Carloforte in Portescusi. In s'interis chi ant a arribare is resurtados de s'autopsia is Carabineris sunt indaghende pro cumprèndere ita siat sutzèdidu in is ùrtimas dies de vida de s'òmini.
E sempri is Carabineris de sa Cumpangia de Iglèsias impari a is de su NAS e a s'Ispetoradu de su Traballu ant fatu controllos in d-unas cantu locales de su Sulcis. In duos locales ant aciapadu a 11 traballadores chi fiant chentza de assiguratzione e ant ghetadu multas pro 18 mila èuros.

Giòbia 3 de martzu: Is vàndalos ant arrogadu sa pista ciclàbile noa chi fiant faende aundi passaiat sa ferròvia bècia in Sant'Antiogu. Est craru chi a calincunu no dd'andat chi sa gente andit a passillare in su sartu a pee o in bicicleta. S'ispera est chi is Carabineris aciapint a chini at fatu totu custu iscònciu.
In Carloforte invècias is carabineris ant arrestadu a un'òmine chi est imbucadu cun duas rosojas in pratza de sa bighina e dd'at ameletzada. A is Carabineris chi sunt intervènnidos at contadu chi si fiat arròsciu de totus is pisitos chena de mere chi atendiat sa fèmmina. Fatu istat ca dd'ant arrestadu e nche dd'ant lòmpidu in sa camera de siguresa de s'istatzione de Carbònia.

Chènabara 4 de Martzu: su Comitadu pro sa mobilitatzione populare de su Sulcis, pro buca de su segretàriu de sa CISL UST Fabio Enne, at dimandadu un'atòbiu a su Presidente de sa Regione Francesco Pigliaru. Su Comitadu at pediu chi a lestru si cunvochint is rapresentàntzias sociales pro arrexonare a pitzus de un'elaboratzione econòmica noa de su Sulcis.

In Sant'Antiogu, a pustis de 20 e prus annos de promissas de is polìticos, arrociallas burocràticas, de protestas de citadinos e amministradores, sunt incumentzadas is bonìficas in s'àrea de s'ex Sardamag. Si podet nàrrere chi calincuna cosa est movendesì in custu scenàriu de poberesa e disisperu. S'ispera de totus est chi sa bonìfica siat su fundamentu pro fabbricare unu benidore nou e profetusu pro Sant'Antiogu e totu su Sulcis.

Sàbudu 5 de martzu In Carbònia sa Giunta Comunale at postu su dinari pro pigare a traballare 10 personas chi ant a èssere individuadas aintru de cussos chi ant a fàere sa dimanda pro su programma "Ammissione a is interventos de contrastu a sa poberese e du sustegnu a su rèdditu". Is chi ant a èssere arrigotos ant a traballare 18 oras a sa cida pro 4 meses e ant a tènnere in cura su birde pùbblicu.

Roberto Pinna